29 maja 2013

Gliwice będą miały koncepcję rozbudowy sieci dróg rowerowych? Rozstrzyga się właśnie przetarg


Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Gliwice jest na etapie wyboru wykonawcy w przetargu pt. "Budowa dróg rowerowych - wykonanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice". Przetarg został ogłoszony 15 maja br. a zakończył się 27 maja. Oferenci mieli zatem niedużo czasu na złożenie ofert. Może właśnie to było powodem, że do przetargu przystąpiła tylko 1 firma. Firma Inkom z Katowic zaoferowała wykonanie zadania za 369 000 zł, natomiast miasto miało na ten cel zarezerwowane 300 000 zł. Czy przetarg zostanie zakończony czy powtórzony? Tego nie wiemy, pozostaje oczekiwać na wynik końcowy.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gliwice (link). Opis Przedmiotu Zamówienia był konsultowany z 3 grupami rowerowymi z Gliwic. Dodatkowo wśród zapisów przetargu znajduje powinność konsultacji Wykonawcy przeprowadzonych prac z w/w grupami rowerowymi. Są to: stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa, Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych przy Oddziale Kolejowym PTTK w Gliwicach oraz Turystyczny Klub Kolarski im. Wł. Huzy przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej.

Warte uwagi

Koncepcja ma być poprzedzona bezpośrednimi ankietami w 1000 gliwickich domach. Ankieterzy sprawdzą preferencje oraz kierunki przemieszczania się mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta. Należy bowiem pamiętać, że koncepcja rozbudowy sieci dróg rowerowych jest strategią na lata. Nie może się opierać tylko o preferencję obecnych rowerzystów lecz wraz z realizacją zadania stać się atrakcyjną alternatywą przemieszczania się także tych gliwiczan, którzy na rowerze obecnie nie jeżdżą lub robią to sporadycznie.
Warto także podkreślić, że treść przetargu nakazuje projektantowi posługiwać się poprawną terminologią dotyczącą infrastruktury rowerowej, co do tej pory naprawdę nie było zasadą stąd tak wiele bubli przy powstających dopiero inwestycjach. Dodatkowo koncepcja  ma uwzględniać takie elementy infrastruktury rowerowej jak pasy/kontrapasy rowerowe, śluzy rowerowe itp. Elementy, których w Gliwicach nie ma, ale Prawo o Ruchu Drogowym dopuszcza ich oznakowanie już od ponad dwóch lat (od 21 maja 2011roku).

Zadania

Koncepcja rozbudowy sieci dróg rowerowych będzie realizować poszczególne zadania:

- Inwentaryzacja istniejących w Gliwicach dróg i tras rowerowych,
- Określenie planowanych i realizowanych inwestycji drogowych,
- Analiza sieci dróg rowerowych w powiatach sąsiadujących z Gliwicami i w woj. śląskim,
- Konsultacje społeczne,
- Analiza proponowanych rozwiązań względem Strategii Rozwoju Miasta Gliwice do 2022r.,
- Identyfikacja punktów głównych, początkowych, pośrednich i końcowych,
- Rozdział dróg ze względu na funkcję (transport/rekreacja),
- Analiza pod względem wymogów C.R.O.W.,
- Identyfikacja kluczowych problemów komunikacji rowerowej,
- Uzyskanie dla koncepcji opinii gliwickich NGO i instytucji miejskich (ZDM, Policja, MZUK),
- Analiza uwarunkowań planistycznych rozbudowy sieci dróg rowerowych,
- Analiza przeszkód terenowych (wysokość, cieki wodne, szlaki transportowe itp.),
- Wskazanie na podstawie badań głównych osi rozwoju dróg rowerowych,
- Podział tras ze względu na ich funkcję (główne, lokalne),
- Propozycje korekt MPZP,
- Propozycje dostosowania istniejącej i planowanej infr. drogowej dla rowerzystów,
- Propozycja lokalizacji parkingów strzeżonych/niestrzeżonych,
- System informacji wizualnej dla rowerów,
- Etapowanie inwestycji (etapy: I, II, III),
- Wycena kosztów realizacji poszczególnych elementów infrastruktury rowerowej.


Szansa

Pojawiła się zatem wielka szansa, aby miasto Gliwice już za pół roku dysponowało dobrym merytorycznie i planistycznie materiałem, na podstawie którego zostaną wykonane kolejne zadania tj. rezerwacja budżetu w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz faktyczna budowa wydzielonej infrastruktury rowerowej oraz organizacja ruchu na drogach poprzez m.in. wyznaczenie pasów/kontrapasów rowerowych i śluz rowerowych.


Zagrożenia


Oczywiście nawet jeśli jeśli urzędnicy otrzymają dobrą koncepcję to istnieje wiele zagrożeń, aby była ona sukcesywnie i w należyty sposób realizowana. Jednak pamiętajcie, że nadzór tego typu działań jest jednym z podstawowych zadań statutowych Śląskiej Inicjatywy Rowerowej. Zatem z pełną stanowczością będziemy egzekwować należyte realizowanie zaproponowanych przez firmę Inkom inwestycji.

Podsumowanie

O przetargu na koncepcję rozbudowy sieci dróg rowerowych w Gliwicach słychać było w Gliwicach od ponad trzech lat. W końcu doczekaliśmy się konkretnych działań ze strony urzędu. Śląska Inicjatywa Rowerowa od początku swej działalności lobbowała na rzecz usystematyzowania i zaplanowania działań w skali długoterminowej. Z tym większą satysfakcją cieszy nas fakt iż wieloletnia praca przynosi pożądane efekty. Koncepcja, jeśli będzie materiałem dobrym, stanie się silnym wzmocnieniem dla gliwickich organizacji pozarządowych, które działają na rzecz popularyzacji roweru jako środka transportu w mieście.

2 komentarze:

  1. od gadania ścieżek nie przybędzie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie posługuj się sloganami. Nikt nie mówi o gadaniu tylko o zaplanowaniu działań. Bez planu masz to co jest teraz. Czyli drogi rowerowe powstają przy nowych inwestycjach. Często są to tylko fragmenty dróg rowerowych i często powstają nie tam gdzie są faktycznie potrzeby tylko tam gdzie jest miejsce.

    Dróg rowerowych potrzebujemy m.in. przy każdej drodze wjazdowej z obrzeży miasta do centrum (Toszecka, Kozielska, Rybnicka, Pszczyńska itp.). Tam co najwyżej są remonty i infrastruktura rowerowa nie powstaje. Koncepcja rozwoju ma obejmować m.in. tego typu sytuacje pokazując jak infra rowerowa powinna wyglądać wzdłuż takich ulic oraz jaki priorytet powinna mieć (czy jest konieczna do wykonania w 1 możliwie etapie czy może poczekać i być wykonana przy okazji innej inwestycji w danym miejscu).

    OdpowiedzUsuń