25 stycznia 2010

Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż ulicy Toszeckiej od granicy miasta z gminą Pyskowice do ulicy Tarnogórskiej w Gliwicach


Wprowadzenie
Praca ma na celu wskazanie rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży rowerem w ciągu ulicy Toszeckiej oraz sprawny dojazd do ulicy Tarnogórskiej i dworca PKP. Trasa łączy okolice dworca kolejowego w Gliwicach
z dzielnicami Szobiszowice, Łabędy i Czechowice oraz osiedlami Sztabu Powstańczego, Kopernika i Obrońców Pokoju. Jej długość wynosi 8,8 km.
 Niniejszy projekt jest jedynie koncepcją drogi dla rowerów oraz zmiany organizacji ruchu na wybranych gliwickich odcinkach dróg i skrzyżowań. Nie zostały tu przedstawione wyniki precyzyjnych pomiarów, ani kosztorys.
   Stan obecny
Istniejąca droga dla rowerów wzdłuż ulicy Toszeckiej (od ulicy Piaskowej do drogi dojazdowej do kąpieliska „Czechowice”) została wytyczona w pasie jezdni po obu stronach ulicy. Takie rozwiązanie jest stosowane na drogach gdzie natężenie ruchu jest niewielkie. Niestety
w przypadku ulicy Toszeckiej natężenie ruchu jest duże, więc stan obecny nie jest rozwiązaniem bezpiecznym dla rowerzystów. Potwierdzają to następujące fakty:
- ulica Toszecka stanowi odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 901 łączącej Gliwice z Olesnem,
- natężenie ruchu na ulicy Toszeckiej jest duże bowiem jest to jedna z głównych dróg dojazdowych do miasta. Korzystają z niej przede wszystkim mieszkańcy pobliskich Pyskowic (19 067 mieszkańców) oraz gliwickich dzielnic: Czechowice, Łabędy, Szobiszowice i osiedli: Obrońców Pokoju, Kopernika i Sztabu Powstańczego,
- odcinek ulicy Toszeckiej, wzdłuż którego wytyczona jest droga dla rowerów, prowadzi przez obszar niezamieszkały, otoczony lasem. Dodatkowo droga jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Wszystko to wpływa na znaczny wzrost średniej prędkości pojazdów na tym odcinku, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo rowerzystów,
- ulica Toszecka na odcinku od skrzyżowania z ulicami Jana Śliwki i Świętojańską
do skrzyżowania z ulicami Myśliwską i Pionierów jest w godzinach szczytu zakorkowana. Włączanie się rowerzystów do ruchu dodatkowo potęguje trudną sytuację na zatłoczonej drodze.
W oparciu o powyższe punkty proponuję wzdłuż ulicy Toszeckiej utworzenie drogi dla rowerów wydzielonej z jezdni. Zwłaszcza dotyczy to części jezdni przechodzącej przez Las Łabędzki. Na ulicy Toszeckiej jedynie w obrębie dzielnicy Czechowice proponuję wytyczenie drogi dla rowerów wzdłuż jezdni po obu stronach o charakterze jednokierunkowych dróg rowerowych. Gęsta zabudowa dzielnicy Czechowice i brak miejsca poza jezdnią na utworzenie wydzielonej drogi dla rowerów potwierdza zasadność takiego rozwiązania. Niesie to ważne korzyści dla rowerzystów i mieszkańców dzielnicy:
- utworzenie drogi rowerowej w ciągu jezdni pozwoli uporządkować podział drogi pomiędzy użytkowników zmotoryzowanych i cyklistów poruszających się według przepisów ruchu drogowego,
- droga rowerowa może przyczynić się np. do utworzenia na zamieszkałym odcinku ulicy Toszeckiej (w dzielnicy Czechowice) kompleksowych rozwiązań spowalniających ruch co bezpośrednio wpłynie na życie mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Z obu stron dzielnicy znajdują się bowiem długie, kilkukilometrowe odcinki drogi prowadzące przez obszar niezamieszkały, na których kierowcy zwiększają średnią prędkość przejazdu. Dojeżdżając do dzielnicy wielu z nich nie redukuje prędkości i na obszarze zabudowanym nadal utrzymuje zbyt dużą szybkość,
- transport wewnętrzny Czechowic jest niewystarczający by obsłużyć ruch w obrębie całej dzielnicy, dlatego najdogodniejszym środkiem transportu wydaje się być rower. Warto więc
na terenie dzielnicy stworzyć układ pasów rowerowych wytyczonych wzdłuż jezdni.
Na odcinku od ulicy Orląt Śląskich koncepcja zakłada poprowadzenie drogi dla rowerów równolegle do ulicy Toszeckiej w odległości około 90 metrów na wschód od niej. W ten sposób droga dla rowerów bezpośrednio będzie wiodła przez teren osiedla Sztabu Powstańczego. Takie rozwiązanie pozwala także na najbardziej komfortowe i bezkonfliktowe ominięcie newralgicznego skrzyżowania ulic Toszeckiej, Świętojańskiej i Jana Śliwki. W tym miejscu łączą się: Droga Krajowa nr 78 (ulice: Świętojańska i Jana Śliwki) i Droga Wojewódzka nr 901 (ul. Toszecka). Należy zakładać, że w przyszłości ruch pojazdów w tym miejscu będzie równie duży bowiem ciąg ulic Świętojańska i Jana Śliwki będzie stanowił obwodnicę centrum miasta stwarzając dogodne połączenie drogowe dzielnic wokół śródmieścia Gliwic. Dodatkowych problemów przy wytyczeniu drogi dla rowerów przez skrzyżowanie jest gęsta zabudowa i brak miejsca na infrastrukturę rowerową. Stąd propozycja wytyczenia drogi dla rowerów przez osiedle Sztabu Powstańczego od ulicy Sztabu Powstańczego do ulicy Cechowej. Projekt drogi dla rowerów w tym miejscu wydaje się najbardziej racjonalny, ale posiada także kilka utrudnień, które należałoby rozwiązać na etapie projektowania trasy. Najważniejszym z nich jest wytyczenie drogi rowerowej przez działkę nr 1264 leżącą przy ulicy Bernardyńskiej w obrębie geodezyjnym Szobiszowice. Ta
i sąsiednie działki mają kształt podłużny i przylegają do jezdni krótszym bokiem. Są tam obecnie budowane szeregowe domy mieszkalne, co pozwala sądzić, że działka nie będzie ogrodzona. Wydaje się prawdopodobne, że właściciel może się zgodzić na sprzedaż skrawka działki na potrzeby drogi dla rowerów. Jeśli nie, wówczas należy poprowadzić drogę rowerową większym lobem za plebanią parafii św. Bartłomieja. Kolejnym „wąskim gardłem” w tym miejscu jest przejazd między budynkiem TP S.A., a domem mieszkalnym TBS (ul.: Świętojańska 5c). Obecnie znajduje się tam chodnik dla pieszych pozwalający przejść między budynkami, lecz istnieje możliwość, aby przesuwając ogrodzenie terenu TP S.A. o metr utworzyć bezpieczny przejazd pieszo-rowerowy. Poza tymi dwoma punktami cała proponowana trasa jest bezkonfliktowa.
Od ulicy Cechowej do ulicy Tarnogórskiej droga dla rowerów jest wyznaczona na przedstawionym planie w pasie jezdni po obu jej stronach. Przewiduję na niej ruch jednokierunkowy zgodny z przepisami ruchu drogowego.
Ulice Mastalerza i Kolberga, które leżą pomiędzy wymienionymi powyżej, cechuje mały ruch kołowy. Są to przede wszystkim drogi dojazdowe do pobliskich budynków mieszkalnych. Wdrożenie na wspomnianych ulicach elementów spowalniania ruchu nie będzie wpływało na tworzenie się zatorów drogowych, a znacząco poprawi bezpieczeństwo zarówno rowerzystów jak
i licznych pieszych. Aby proponowana w tej koncepcji droga dla rowerów nie kończyła się ślepo proponuję skierować ruch rowerowy w taki sposób by można było w przyszłości połączyć ją
z proponowaną drogą rowerową wzdłuż ulicy Tarnogórskiej. Wraz z wytyczeniem drogi rowerowej projektowanym obecnie tunelu pod torami kolejowymi powstałby ciekawy trakt rowerowy łączący dzielnice i osiedla wspomniane w początkowej części opracowania ze ścisłym centrum miasta.
  
   Obiekty sportowe, sakralne, oświatowe i wybrane inne.
Wytyczając przebieg drogi dla rowerów, zostało wzięte pod uwagę między innymi rozmieszczenie ważnych obiektów, które stanowią punkt docelowy dla wielu mieszkańców. Wśród nich znajdują się obiekty sportowe (stadnina koni, kąpieliska, baseny kryte, boiska oraz ścianka wspinaczkowa), sakralne (kościoły i cmentarze), oświatowe (szkoły i poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz wybrane inne obiekty (urząd miasta, dworzec PKP, Palmiarnia oraz Muzeum Techniki Sanitarnej). Ich położenie przedstawia załącznik nr 2. Aż 22 obiekty zaznaczone na mapie znajdują się w odległości do 400 metrów od zaproponowanej drogi dla rowerów. Niemal
w każdym przypadku istnieje możliwość dobudowania łącznika do wybranych obiektów. W ten sposób realizowana byłaby jedna z podstawowych zasad tworzenia dróg rowerowych tj. łączenie wszystkich najważniejszych obiektów w mieście, które mieszkańcy odwiedzają.
   Rozmieszczenie mieszkańców miasta
Na etapie wytyczania przebiegu drogi rowerowej duży wpływ miało także położenie mieszkańców miasta. W oparciu o rozmieszczenie budynków mieszkalnych wykonany został plan zamieszczony w załączniku nr 3. Obrazuje on dobre wpasowanie się trasy rowerowej w miejsca
o największych skupiskach ludzkich. Ważne jest, aby droga dla rowerów zapewniała rowerzystom jak najmniejszą konieczność przekraczania jezdni, na której panuje duże natężenie ruchu pojazdów.
   
    Przebieg projektowanej trasy
Rozpoczynając od północy droga rowerowa przebiega przez środek dzielnicy Czechowice
i wiedzie po obu stronach jezdni ulicy Toszeckiej. Pozwala mieszkańcom bezpiecznie poruszać się po dzielnicy w kierunkach północ-południe. W przyszłości warto utworzyć na pozostałych jezdniach w dzielnicy pasy dla rowerów. Jednokierunkowe pasy rowerowe w dzielnicy Czechowice łączą się w jeden pas na wysokości drogi dojazdowej do kąpieliska „Czechowice”.
W ten sposób zminimalizowana zostaje ilość przejazdów dla rowerzystów przez ruchliwą ulicę Toszecką w tej części trasy. Dalej w kierunku południowym droga dla rowerów prowadzi po zachodniej stronie ulicy Toszeckiej, aż do skrzyżowania ulic Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy Łabęd i osiedla Kopernika nie muszą niepotrzebnie przekraczać ulicy Toszeckiej, aby wjechać lub zjechać z trasy rowerowej. Przekracza ona ulicę Toszecką dopiero na wspomnianym skrzyżowaniu ulic Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów bowiem im dalej na południe tym wyraźniejsza jest przewaga zabudowy mieszkaniowej po wschodniej stronie ulicy Toszeckiej. Dodatkowo na skrzyżowaniu istnieje możliwość utworzenia rozwidlenia dróg rowerowych i poprowadzenie nowej drogi dla rowerów w kierunku osiedla Obrońców Pokoju (załącznik nr 5, plansza II, cz. 1). Takie usytuowanie przejazdu dla rowerzystów przez ulicę Toszecką także minimalizuje konieczność zbędnego przekraczania jezdni w celu włączenia się do ruchu na ścieżce rowerowej. Następnie droga rowerowa prowadzi przez osiedle Sztabu Powstańczego i dzielnicę Szobiszowice.
 
Zapoznaj się z pełną koncepcją drogi rowerowej wzdłuż ulicy Toszeckiej. Kliknij tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz